Drukarnia Cyfrowa Garmond
...
 

Regulamin

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

(1) Regulamin określa zasady korzystania z usług drukarni internetowej oferowanych przez Drukarnię cyfrową GARMOND z siedzibą w Częstochowie w serwisie internetowym www.druk-cyfrowyc.com.pl zasady dotyczące zarządzania danymi klienta, zakres odpowiedzialności, warunki reklamacji oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

(2) Właścicielem i administratorem (zwanym dalej „Operatorem”) drukarni internetowej www.druk-cyfrowy.com.pl (zwanej dalej „Serwisem”) jest:

Garmond Aleksandra Burzyńska

ul. Dekabrystów 33 lok.27

42-200 Częstochowa

 

Regon: 240670571

NIP 573-256-22-20

tel. 34 3615 997 w godzinach od 8.00 do 17.00

 

(3) Serwis drukarni internetowej www.druk-cyfrowy.com.pl dostępny jest pod adresem www.druk-cyfrowy.com.pl(4) Niniejszy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Operatorem a klientem korzystającym z Serwisu (zwanym dalej „Klientem”)

 

§ 2 Warunki korzystania z serwisu

 

(1) Korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez Klienta niniejszego regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

(2) Zamówienia w Serwisie mogą składać wyłącznie Klienci, którzy dokonali rejestracji w Serwisie wypełniając formularz rejestracyjny, a nadto otrzymali indywidualne konto klienta wraz z hasłem dostępu oraz zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, akceptując go.

(3) Aby utworzyć indywidualne konto klienta w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.druk-cyfrowy.com.pl

(4) Podane przez Klienta podczas rejestracji dane osobowe oraz adres e-mail będą wykorzystywane w celu realizacji zamówień, ich rozliczania i dostarczania ich pod właściwy adres oraz kontaktów przy realizacji zamówień. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w mśyśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Operator zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich Klientów osobom trzecim.

(5) Konto danego Klienta w Serwisie może zostać zlikwidowane przez Operatora w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem.

(6) Operator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (dane wprowadzone w trakcie rejestracji) oraz historii konta, tj. wszystkich danych dotyczących zamówień Klienta, którego konto zostało usunięte.

(7) Operator może bez podania przyczyny odmówić Klientowi rejestracji w Serwisie. Odmowa taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy Klient posiada zaległości płatnicze w stosunku do Operatora lub nie wywiązał się z wcześniejszej umowy łączącej go z Operatorem.

 

§ 3 Procedura składania i realizacji zamówień

 

(1) Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja w Serwisie, akceptacja regulaminu, prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz:

a) dostarczenie gotowych plików do druku, przygotowanych zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach Serwisu, lub

b) zamówienie wykonania projektu postępując zgodnie z instrukcjami na stronach Serwisu.

(2) Zamówienia w Serwisie mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zleceń złożonych do godziny 12:00 w dni robocze rozpoczyna się w tym samym dniu roboczym. Realizacja zamówień złożonych po godzinie 12:00 w dni robocze oraz w pozostałe dni, rozpoczyna się w następnym dniu roboczym. Przez dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

(3) Terminy realizacji zamówień standardowych produktów oferowanych w Serwisie są podawane w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Terminy realizacji zamówień niestandardowych są ustalane indywidualnie z Klientem, a Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku powstania przeszkód niezależnych od Operatora. Terminy realizacji poszczególnych zamówień:

- WIZYTÓWKI - od 2 do 4 dni roboczych

- WIZYTÓWKI SKŁADANE - termin realizowany indywidualnie z klientem

- PAPIER FIRMOWY - od 2 do 4 dni roboczych

- ULOTKI - od 2 do 4 dni roboczych

- PLAKATY - od 2 do 4 dni roboczych

- ZAPROSZENIA - termin realizowany indywidualnie z klientem

- FOLDERY - od 2 do 4 dni roboczych

- DYPLOMY termin realizowany indywidualnie z klientem

- KATALOGI - termin realizowany indywidualnie z klientem

- KSIĄŻKI - termin realizowany indywidualnie z klientem

- NOTESY termin realizowany indywidualnie z klientem

- TECZKI - od 3 do 5 dni roboczych

- SEGREGATORY - od 5 do 7 dni roboczych

- KALENDARZE SPIRALOWANE - termin realizowany indywidualnie z klientem

- KALENDARZE ŚCIENNE - termin realizowany indywidualnie z klientem

- KALENDARZE TRÓJDZIELNE - termin realizowany indywidualnie z klientem

- KALENDARZE JEDNODZIELNE - termin realizowany indywidualnie z klientem

- KALENDARZE BIURKOWE - termin realizowany indywidualnie z klientem

- NAKLEJKI - termin realizowany indywidualnie z klientem

- KARTY MENU - termin realizowany indywidualnie z klientem

- PRACE DYPLOMOWE - termin realizowany indywidualnie z klientem

- POCZTÓWKI - termin realizowany indywidualnie z klientem

 

(4) Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu złożenia zamówienia poprzez panel obsługi konta klienta (patrz §3 ust. 2 regulaminu) oraz dostarczenia plików do druku w sposób opisany w §3 ust. 1 regulaminu. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o okres wynikający ze wspólnej zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód niezależnych od Operatora. W każdym takim przypadku Klient jest informowany o wydłużeniu terminu niezwłocznie po zaistnieniu takiej przeszkody.

(5) Operator nie odpowiada za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przez Klienta. W takim przypadku termin realizacji zamówienia jest liczony od początku, od momentu dostarczenia przez Klienta plików do druku w prawidłowej formie.

(6) Wysyłkę zamówienia Operator realizuje przez osoby trzecie (zwane dalej Dostawcami), w sposób określony przez Klienta podczas składania zamówienia, na zasadach i w cenach opisanych w (§ 5.4).

(7) Terminy dostarczenia przesyłek są zależne od Dostawców i należy je traktować orientacyjnie, kurier:   DHL

(8) Zrealizowane zamówienia są dostarczane pod adres podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.

(9) Na życzenie i koszt Klienta, Operator prześle pocztą wydruk próbny, obejmujący wybrany fragment lub część pliku, będącego podstawą realizacji zamówienia.

 

§ 4 Materiały do druku

 

(1) Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy plików dostarczonych do druku, w tym również za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Klient oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie przez klienta plików do druku.

(2) Zlecenia są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do Operatora. Operator nie wprowadza poprawek i modyfikacji treści zawartych w plikach przesłanych przez Klienta.

(3) Operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli:

a) pliki nie zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie Serwisu

b) pliki zawierają treści naruszające prawo

 

§ 5 Ceny i płatności

 

(1) Ceny publikowane w cenniku znajdującym się na stronie Serwisu oraz obliczane za pomocą udostępnionego w Serwisie kalkulatora (Kalkulator przygotowany został dla jednego wzoru danego produktu) zamawianego produktu, są wskazywane jako ceny netto (nie zawierające ustawowego podatku VAT w wysokości 23%) oraz brutto (zawierające ustawowy podatek VAT w wysokości 23%).

(2) Płatność za usługi i produkty zamawiane w Serwisie jest dokonywana za pośrednictwem płatności PayU lub gotówką przy odbiorze. W przypadku podmiotów, które uzyskały kredyt kupiecki płatność może być dokonana przelewem z odroczonym terminem płatności. O kredyt kupiecki mogą się ubiegać Klienci współpracujący z Operatorem od co najmniej 3 miesięcy oraz których Obroty z operatorem przekroczyły średnio 5000 zł brutto miesięcznie przez okres dwóch miesięcy, poprzedzających złożenie zamówienia. Odroczenie płatności przysługuje wyłącznie Klientom, którzy dostarczyli wymagane przez Operatora dokumenty, nie posiadają wymaganych zobowiązań wobec Operatora oraz nie przekroczyli limitu kredytowego. Dla stałych Klientów Serwisu Operator może wprowadzić indywidualny system rabatowy.

(3) Koszt wszelkich dodatkowych zmian zamówienia dokonanych przez Klienta w trakcie jego realizacji ponosi Klient.

(4) Koszty przesyłki zamówienia są ponoszone przez klienta. Stawka wysyłki, niezależnie od zamówienia, jest stała i wynosi:  zł netto przypadku Dostawcy DHL Przesyłki kurierskie.

(5) W określonych przypadkach (promocje, indywidualne ustalenia Operatora Serwisu), Operator może ponieść koszt przesyłki (6) W przypadku nieterminowej zapłaty przez Klienta będą naliczane odsetki w wysokości 25% od kwoty należności brutto w skali roku. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.

 

§ 6 Zakres odpowiedzialności operatora oraz reklamacje

 

(1) Operator udziela Klientowi gwarancji jakości na wypadek wadliwego wykonania zamówienia.

(2) Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub merytoryczne, które wystąpiły w zamówieniu, jeśli zawierały je pliki dostarczone przez Klienta do druku.

(3) Klient zgłaszając reklamację, powinien zawsze posługiwać się nazwą użytkownika zarejestrowaną w Serwisie oraz numerem zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Każda reklamacja musi zawierać dokładny opis wad lub niezgodności ze specyfikacją.

(4) Zamówienia dostarczone w formie elektronicznej są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Operator nie ma obowiązku sprawdzania, poprawiania i modyfikacji plików. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego iż, mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne, względem obrazu oglądanego na monitorze komputera lub względem tego samego pliku wydrukowanego w innej technologii lub na innym urządzeniu. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

(5) Reklamacje dotyczące niezgodności zamówienia ze specyfikacją muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej lub mailowo na adres kontakt@garmond.net Powtórna realizacja zamówienia lub zwrot zapłaty następuje wyłącznie po zwróceniu Operatorowi zamówienia w całości. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku niedostarczenia całego zamówionego nakładu nie będą rozpatrywane.

(6) Operator zobowiązuje się rozpatrzyć zasadność reklamacji i poinformować Klienta o sposobie jej rozwiązania w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.

(7) W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient ponosi koszt dostarczenia reklamowanego zamówienia do Operatora serwisu i ponownej wysyłki do Klienta.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

(1) Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(2) Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.